Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:
• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji na potrzeby na potrzeby podatku VAT
• sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz plików
jpk
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz
wartości niematerialnych i prawnych
• przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
• prowadzenie spraw z urzędami i innymi instytucjami

Rozliczenia na zasadach ryczałtu:
• prowadzenie ewidencji przychodów
• prowadzenie ewidencji na potrzeby na potrzeby podatku VAT
• sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz plików
jpk
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz
wartości niematerialnych i prawnych
• przygotowanie rocznego zeznania PIT-28

Pozostałe usługi:
• pomoc w założeniu działalności gospodarczej, spółki
• przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla Głównego
Urzędu Statystycznego
• wyprowadzanie zaległości
• kontrola działu księgowego i kadrowego
• pomoc w wyborze formy prawnej dla konkretnego rodzaju
działalności
• doradztwo finansowe
• tworzenie biznes planów
• przygotowywanie dokumentów do banków

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
• przygotowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego
Planu Kont dla nowo powstałych firm
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym
• uzgadnianie kont księgowych
• prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności
• prowadzenie ewidencji na potrzeby na potrzeby podatku VAT
• sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz plików
jpk
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz
wartości niematerialnych i prawnych
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
• sporządzanie rocznych sprawozdań
• prowadzenie spraw z urzędami i innymi instytucjami