Usługi w ramach prowadzenia spraw kadrowych proponuję obsługę w następującym zakresie

  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Sporządzanie miesięcznych lub rocznych ewidencji czasu pracy.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
  • Sporządzanie umów o pracę, zlecenie, dzieło, umów odpowiedzialności materialnej pracowników, umów o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy i po ustaniu stosunku pracy, sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
  • Dokonywanie bieżącej weryfikacji danych osobowych ( umowy, badania lekarskie, szkolenia BHP).
  • Kierowanie pracowników na badania lekarskie ( wstępne, okresowe, kontrolne) oraz kontrola terminów ważności badań.
  • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych, sporządzanie planów urlopów.
  • Pomoc w sporządzeniu dokumentacji wymaganej przez Prawo Pracy (regulaminy wynagrodzeń, regulamin pracy, zakres obowiązków pracownika ect.)
  • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, dni wolnych na opiekę, urlopów okolicznościowych, urlopów bezpłatnych oraz innych nieobecności.
  • Bieżące doradztwo w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązywania umów o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów.